Miljö och ansvar

För Axfood är ett ansvarstagande förhållningssätt en del av den dagliga verksamheten. Förmågan att ta ansvar för en hållbar utveckling är avgörande för förtroendet hos bolagets intressenter och för förmågan att driva en framgångsrik affärsverksamhet. I det dagliga arbetet integreras klimat- och miljöaspekterna i såväl inköp och urval av produkter som logistik, transporter och varuflöden, butiksdrift och avfallshantering.

Axfoods arbete utgår från FNs definition av hållbar utveckling, ”En utveckling som tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina”.

Miljö
Axfood arbetar enligt ISO 14001. Det innebär att miljöarbetet sker systematiskt, konkreta mål sätts upp och uppföljning sker regelbundet. En uppföljning kan i praktiken innebära förändringar av både mål och åtgärder.

Axfoods miljöpolicy är vägledande för alla aspekter av verksamheten. Utgångspunkten för Axfoods policy är EUs grundläggande principer för hur miljöarbete ska bedrivas, nämligen försiktighetsprincipen, principen om förebyggande åtgärder, principen om att föroreningar ska åtgärdas vid källan samt förorenaren betalar-principen. När det gäller policy, ledning, styrning och uppföljning av miljöarbetet arbetar Axfood utifrån riktlinjerna i ISO 14001.

Socialt ansvar
Axfoods uppförandekod ligger till grund för de beslut som vi fattar i den dagliga verksamheten som påverkar miljö, människor och samhälle. Verksamheten ska som minimum bedrivas efter de lagar och regler som gäller i respektive land där vi eller våra leverantörer verkar i.

Huvudpartner till Rädda barnen
Axfood blev våren 2010 en av Rädda Barnens huvudpartners, ett samarbete som ligger i linje med Axfoods värderingar och målsättning att ta ett större socialt ansvar.

Medlem i Global Compact
Axfood är medlem i Global Compact som är ett strategiskt initiativ för företag som bidrar till att marknader, handel, teknik och finansiering utvecklas på ett sätt som gynnar samhällen och ekonomier.

Läs mer om vårt miljö och ansvarstagande här

Är du över 20 år?

Ja
Nej

För att ta del av detta innehåll måste du vara över 20 år.